REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

salon.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis salon.pl jest platformą typu marketplace i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis salon.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu salon.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Serwis oraz Usługodawca nie są stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zawieranymi wyłącznie przez nich Umowami Sprzedaży.

5. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

6.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

6.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

6.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823),

6.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej salon.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta lub Konta Sprzedawcy.

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – formularz dostępny na stronie internetowej salon.pl umożliwiający złożenie Zamówienia u Sprzedawców.

3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KONTO KLIENTA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

6. KONTO SPRZEDAWCY – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Sprzedawcy, w tym informacje o oferowanych przez niego Produktach i złożonych przez Klientów Zamówieniach. Konto Sprzedawcy jest udostępnianie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia rejestracji oraz po podpisaniu umowy ze Sprzedawcą.

7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz dostępnych w nim Produktów.

8. PORÓWNYWARKA – Usługa Elektroniczna dostępna na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiająca Klientom porównywanie Produktów prezentowanych w Serwisie, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych Serwisu.

9. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

11. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem salon.pl.

12. SPRZEDAWCA – Usługodawca lub Usługobiorca, który prezentując Produkty, zamierza zawrzeć lub zawiera Umowę Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Serwisu.

13. SYSTEM OPINII - Usługa E

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

salon.PL 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego  salon.pl jest SPRINGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726888, NIP: 6832099822, REGON: 369987010, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Kłaj 701 32-015 Kłaj, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@salon.pl, numer telefonu: +48 730 180 190, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego salon.pl.

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu salon.pl w przypadku:

a) rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),

b) składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),

c) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:

a) Konta Sprzedawcy Usługobiorca podaje:

Imię i nazwisko,

Firmę,

NIP,

Login,

Adres,

Adres e-mail,.

b) Konta Klienta Usługobiorca podaje:

Imię i nazwisko,

Adres e-mail,

c) Zamówienia Usługobiorca podaje:

Imię i nazwisko,

firmę,

NIP,

Adres,

Adres e-mail,

Numer telefonu,

d) Newslettera Usługobiorca podaje

Imię i nazwisko,

adres e-mail.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora: 

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. Podczas korzystania ze Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, 

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Sprzedawcy zarejestrowani w Serwisie są administratorami danych osobowych swoich Klientów i są zobowiązani do przestrzegania przepisów RODO w tym zakresie.

3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy: 

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.

b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f) Sprzeciw – art. 21 RODO

g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@salon.pl.

4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI "COOKIES"

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Administrator wykorzystuje narzędzie HotJar, które pozwala śledzić zachowanie Usługobiorcy na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). W ramach ustawień plików cookies Usługobiorca może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora ze śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.

7. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Marketing Automation - Edrone, by kierować do Usługobiorcy reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy udostępniającej to narzędzie. W ramach ustawień plików cookies Usługobiorca może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z tego narzędzia w stosunku do Usługobircy, czy nie.

8. Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii, wysyłane przez Trusted Shops. Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w regulaminie lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops. 

9. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

lektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów, a także przebiegu i realizacji transakcji.

14. USŁUGODAWCA – SPRINGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726888, NIP: 6832099822, REGON: 369987010, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Kłaj 701 32-015 Kłaj, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@salon.pl, numer telefonu: +48 730 180 190.

15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

18. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych Produktów na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

19. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Serwis salon.pl dostarcza przestrzeni Usługobiorcom do zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sprzedawcy są zobowiązani do prezentowania Produktów nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych i legalnie wprowadzonych na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie u danego Sprzedawcy, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR), zawiera wszystkie niezbędne składniki i jest wartością brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen u danego Sprzedawcy, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Zamówienia Produktów oferowanych przez Sprzedawców można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis salon.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.

8. W celu prezentacji i sprzedaży Produktu w Serwisie Sprzedawca jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Serwis sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6, 7 oraz 9 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie przesyłana jest wiadomość elektroniczna o potwierdzeniu jego otrzymania.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  

4. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wiadomość ta zawiera:

4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2. link do formularza odstąpienia od umowy,

4.3. link do niniejszego Regulamin zawierającego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Każdy Sprzedawca zawiera odrębną Umowę Sprzedaży z Klientem i jest odpowiedzialny za realizację złożonego u niego Zamówienia.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu wystawianym przez Sprzedawcę.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca może udostępnić następujące sposoby płatności: 

1.1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).

2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych, a Klient lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana do zapłaty za Zamówienie w momencie odbioru Produktu. 

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą transakcji kodem blik lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. 

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1. Czas kompletowania Produktu przez Sprzedawcę jest wskazany w opisie Produktu i liczony od momentu potwierdzenia Zamówienia do realizacji.

2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione u Sprzedawcy Produkty są wysyłane w sposób wskazany przez niego w opisie Produktu.

4. Sprzedawca może udostępnić następujące metody dostawy Produktu:

4.1. za pośrednictwem Poczty Polskiej,

4.2. za pośrednictwem paczkomatów InPost,

4.3. za pośrednictwem firmy kurierskiej (Geis, DHL, FedEx, DPD, GLS, InPost).

5. Klient, w tym Klient spoza Polski, może odebrać zakupiony u Sprzedawcy Produkt osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Niektóre produkty oferowane przez Sprzedawców w Serwisie posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

1.4. Informacje dotyczące gwarancji są zamieszczane przez Sprzedawcę w opisie Produktu.

1.5. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 9 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §9 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu zakupionego u określonego Sprzedawcy oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane przez tego Sprzedawcę.

2.3. W powyższych wiadomościach w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu zakupionego u Sprzedawcy, należy go dostarczyć na wskazany przez niego adres.

2.5. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

2.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wiadomość e-mail).

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu,, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni lub terminie dłuższym, wskazanym przez danego Sprzedawcę (tzw. zwrot). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sprzedawcę lub Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, z którym zawarł Umowę Sprzedaży lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres wskazany przez Sprzedawcę, u którego wykonuje się prawo odstąpienia.

4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub od podmiotu, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub odpowiednio podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

10.5 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

10.6 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.7 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

10.8 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

(obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.)

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

2.2. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

2.3. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,

2.4. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. prowadzenie Konta Klienta w Serwisie,

1.3. prowadzenie Konta Sprzedawcy w Serwisie,

1.4. Newsletter,

1.5. System Opinii,

1.6. Porównywarka,

1.7. Wyszukiwarka,

1.8. dodawanie Produktów do ulubionych.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 ppkt 1.1 oraz 1.2 Regulaminu na rzecz Klientów jest nieodpłatne.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 ppkt 1.1 oraz 1.3 Regulaminu na rzecz Sprzedawców jest płatne.

3. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 ppkt 1.4 do 1.8 Regulaminu na rzecz Usługobiorców jest nieodpłatne.

4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

4.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,

4.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

4.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,

4.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Porównywarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,

4.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,

4.6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dodawaniu Produktów do ulubionych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,

4.7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę, ponadto:

- opinie i informacje o Sprzedawcach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta dotyczących danego Sprzedawcy, nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób,

- każdy Klient może zamieścić tylko jedną opinię do każdej Umowy Sprzedaży, zakazane jest zakładanie fikcyjnych Kont w celu zamieszczania dodatkowych opinii temu samemu Sprzedawcy,

- niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, jak również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych,

- niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Sprzedawców na własnych profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami,

- niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które są niezgodne ze stanem faktycznym,

- opinie nie mogą naruszać Regulaminu, przepisów prawa, dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej,

- osoby zatrudnione lub współpracujące ze Sprzedawcą nie mogą zamieszczać opinii o nim oraz o Produktach sprzedawanych przez niego w Serwisie.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

5.1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

5.2. dostęp do poczty elektronicznej,

5.3. przeglądarka internetowa,

5.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym opinii, opisów Produktów i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy: 

9.1. powszechnie uznane za obraźliwe,

9.2. nakłaniające do nienawiści,

9.3. o charakterze rasistowskim,

9.4. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,

9.5. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

9.6. naruszające dobra osobiste, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

9.7. wprowadzające w błąd Usługobiorców,

9.8. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do salon.pl,

9.9. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,

9.10. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez pisemnej zgody Usługodawcy.

10. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego Konta z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że korzystając z Konta, Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Usługobiorcami.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@salon.pl.

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@salon.pl.

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem salon.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Sprzedawców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie przeniesienia majątkowych praw autorskich, licencji lub dozwolonego użytku) są własnością SPRINGOS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, numer KRS: 0000726888, NIP: 6832099822, REGON: 369987010, Kłaj 701 32-015 Kłaj. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony salon.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony salon.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem salon.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem salon.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu.

5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §9 Regulaminu zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem i nieobjętym ochroną konsumencką zgodnie z §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.