Regulamin serwisu Salon.pl

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania serwisu Salon.pl (dalej jako „Serwis), dostępnego pod adresem https://salon.pl prowadzonego przez Butik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804360, NIP: 1133003920, REGON: 384410849, kapitał zakładowy: 60 000 zł; adres poczty elektronicznej: info@salon.pl (dalej jako „Salon.pl”), a w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Salon.pl i Użytkowników.

Spis treści:

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 4 Wymagania techniczne § 5 Korzystanie z Serwisu
§ 6 Nadanie statusu Influencera
§ 7 Nadanie statusu Sprzedawcy
§ 8 Dodawanie Ofert
§ 9 Złożenie zamówienia przez Kupującego
§ 10 Transakcje
§ 11 Dostawa i płatność
§ 12 Odstąpienie od umowy zawartej ze Sprzedawcą
§ 13 Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej i gwarancja
§ 14 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 15 Opinie
§ 16 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu
§ 17 Ograniczenie odpowiedzialności
§ 18 Dane osobowe
§ 19 Postanowienia końcowe


§ 1 Definicje

1) Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

2) Salon.pl – rozumie się przez to administratora serwisu, którym jest Salon.pl (dalej jako Serwis lub Salon.pl), dostępnego pod adresem https://salon.pl prowadzonego przez Butik.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804360, NIP: 1133003920, REGON: 384410849, kapitał zakładowy: 60 000 zł; adres poczty elektronicznej: info@salon.pl 

3) Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu; 4) Zarejestrowany użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, która dokonała Rejestracji i założyła Konto użytkownika;

5) Kupujący – rozumie się przez to Użytkownika korzystającego z Serwisu w celu nabycia Produktów;

6) Sprzedawca – rozumie się przez to Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, korzystającego z Serwisu w celu sprzedaży Produktów;

7) Influencer – rozumie się przez to Użytkownika korzystającego z Serwisu w celu promowania Produktów w ramach prowadzonych przez siebie profili w mediach społecznościowych, na podstawie zawartej z Salon.pl umowy;

8) Produkt – towar będący przedmiotem Oferty Sprzedawcy;

9) Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem http://Salon.pl, prowadzony przez Salon.pl, umożliwiający Użytkownikom zawarcie Transakcji;

10) Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Salon.pl w ramach funkcjonalności Serwisu;

11) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Salon.pl, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika;

12) Konto użytkownika – indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników;

13) Oferta – rozumie się przez to zamieszczone w Serwisie przez Sprzedawcę informacje dotyczące oferowanych przez niego Produktów, nie stanowiące oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego;

14) Treść oferty – rozumie się przez to wszystkie elementy dodanej przez Sprzedawcę w Serwisie Oferty, stanowiące przedmiot jego praw autorskich, w tym w szczególności zamieszczone w niej oznaczenia, zdjęcia i opisy;

15) Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym z wykorzystaniem Serwisu i funkcjonalności udostępnianych przez Salon.pl, w oparciu o niniejszy Regulamin;

16) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników;

17) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

18) Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Serwisu na rzecz jego Użytkowników. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online Przelewy24: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;

19) Grupa Szafa.pl – serwisy internetowe, a także profile w mediach społecznościowych, prowadzone przez Salon.pl;

20) Okres rozliczeniowy – Okres czasu wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą, a Salon.pl;

21) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Salon.pl w ramach Serwisu, stanowiący część Serwisu w ramach, której Salon.pl oferuje do sprzedaży Produkty.§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Salon.pl, b) warunki świadczenia tych usług, c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).

3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Salon.pl za pośrednictwem innych serwisów.

4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5. W przypadku usług świadczonych przez Salon.pl, które nie wymagają rejestracji wyświetlenie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jeśli Użytkownik miał okazję się z nim zapoznać i w dalszym ciągu korzysta z Serwisu.

6. W przypadku usług świadczonych przez Salon.pl, które wymagają rejestracji Użytkownik zakładając Konto użytkownika w Serwisie potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających rejestracji.

7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://Salon.pl/content/3-regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

8. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9. Komunikacja z Salon.pl dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Salon.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W ramach Serwisu Salon.pl świadczy m.in. następujące usługi elektroniczne:

 1. udostępnianie materiałów i danych znajdujących się w Serwisie;
 2. umożliwienie przesłania Salon.pl wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu;
 3. założenie i prowadzenie Konta użytkownika;
 4. przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera;
 5. umożliwienie zawarcia Transakcji i dokonania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;
 6. umożliwienie dodania Oferty, a także jej zmodyfikowania, bądź usunięcia;
 7. umożliwienie dodania opinii o Produkcie;

2. Salon.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych usług, bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.

3. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Salon.pl i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. W celu korzystania z Serwisu Salon.pl udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

5. Działalność Serwisu polega na umożliwieniu Użytkownikom zawierania Transakcji. Salon.pl nie jest stroną umów sprzedaży zawartych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu i nie ponosi wobec Użytkowników żadnej odpowiedzialności za należyte ich wykonanie. Stronami umowy sprzedaży są Sprzedawca oraz Kupujący. Postanowienie to nie dotyczy Transakcji, w których Salon.pl jest Sprzedawcą, które zawierane i wykonywane są na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży Sklepu internetowego Salon.pl, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każdorazowo w ramach Oferty, w której Salon.pl jest sprzedawcą będzie to wyraźnie i jednoznacznie oznaczone.§ 4 Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Salon.pl świadczy usługi elektroniczne:

 1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;
 2. dostęp do sieci Internet;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

2. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Salon.pl jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

3. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Salon.pl

4. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Salon.pl Użytkownik w ramach aktywności w Serwisie nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych

5. Zakazane jest dodawanie przez Użytkownika Ofert dotyczących towarów, których obrót jest zakazany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.§ 5 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie w pełni z funkcjonalności Serwisu wymaga założenia Konta użytkownika.

2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta poprzez wypełnienie formularza Rejestracji. Serwis umożliwia założenie Konta użytkownika za pośrednictwem posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Facebook.

3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

4. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta użytkownika. Pozostałe dane Użytkownik uzupełnia poprzez Konto użytkownika, po jego założeniu.

5. Loginem użytkownika jest adres e-mail, podany przy Rejestracji.

6. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika danych dostępowych do Konta osobie trzeciej. O każdej próbie nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Salon.pl.

7. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

8. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta użytkownika. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danych w ramach Serwisu i że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.

9. Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczenia w Serwisie danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podanie powyższych danych nie jest wymagane do korzystania z Serwisu.

10. W przypadku gdy w ramach Konta użytkownika Użytkownik zamieści zdjęcie, w tym również przedstawiające jego wizerunek, z chwilą zamieszczenia tego zdjęcia Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do publikacji i rozpowszechniania zdjęcia oraz wyraża zgodę na jego udostępnienie w ramach Serwisu innym Użytkownikom. W tym zakresie, w okresie od zamieszczenia zdjęcia do jego zmiany lub usunięcia, Użytkownik wyraża także zgodę dla Salon.pl na wykorzystywanie jego wizerunku w zakresie koniecznym do wyświetlania zdjęcia innym Użytkownikom Serwisu. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie zdjęć, które naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, albo też ich zamieszczenie byłoby sprzeczne z porządkiem prawnym lub godziłyby w moralność lub dobre obyczaje.

11. W przypadku gdy w ramach Konta użytkownika Użytkownik zamieści oznaczenie stanowiące znak towarowy, z chwilą jego zamieszczenia Użytkownik oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z tego oznaczenie w tym zakresie oraz wyraża zgodę na jego udostępnienie w Serwisie.

12. W przypadku, gdy Salon.pl poweźmie wątpliwości co do prawa Użytkownika do publikowania zdjęć lub znaków towarowych na zasadach, o których mowa w ust. 10 i ust. 11 podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia istnienia tego prawa po stronie Użytkownika, a w przypadku niewykazania prawa do wykorzystania zdjęć lub znaków towarowych usunie je z Konta użytkownika.§ 6 Nadanie statusu Influencera

1. Po dokonaniu Rejestracji Zarejestrowany użytkownik ma możliwość złożenia w ramach Konta użytkownika wniosku o nadanie statusu Influencera, umożliwiającego promowanie Produktów w ramach prowadzonych przez siebie profili w mediach społecznościowych, na podstawie zawartej z Salon.pl umowy.

2. O nadaniu statusu Influencera decyduje Salon.pl, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika.

3. Formularz wniosku o nadanie statusu Influencera dostępny jest w ramach Konta użytkownika. We wniosku o nadanie statusu Influencera Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane: nazwa konta w serwisie Instagram, nazwa konta w Serwisie oraz linki do profili Użytkownika w innych serwisach społecznościowych.

4. Status Influencera może zostać nadany wyłącznie Użytkownikowi posiadającemu konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram z minimalną liczbą obserwatorów przekraczającą 10.000.

5. Salon.pl po otrzymaniu wniosku o nadanie statusu Influencera dokonuje weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, w tym w szczególności prowadzonych przez Użytkownika profili w serwisach społecznościowych. W przypadku stwierdzenia przez Salon.pl, że podane dane są nieprawdziwe, Salon.pl uprawniony jest do odmowy nadania statusu Influencera.

6. Konto użytkownika, który złożył wniosek o nadanie statusu Influencera, po pozytywnej weryfikacji przez Salon.pl, zostanie w sposób wyraźny oznaczone w Serwisie jako konto Influencera.

7. W przypadku spełnienia przez Użytkownika warunków przyznania mu statusu Influencera wszelkie kwestie dotyczące wzajemnych relacji między Influencerem, a Salon.pl zostaną objęte odrębnymi porozumieniami, których zawarcie nie jest jednak niezbędne do posiadania przez Użytkownika statusu Influencera.§ 7 Nadanie statusu Sprzedawcy

1. Po dokonaniu Rejestracji Zarejestrowany użytkownik ma możliwość złożenia w ramach Konta użytkownika wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy umożliwiającego dodawanie Ofert. O nadaniu statusu Sprzedawcy decyduje Salon.pl, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika.

2. Formularz wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy dostępny jest w ramach Konta użytkownika. We wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane: nazwa sklepu, imię i nazwisko, firma, adres oraz NIP.

3. Status Sprzedawcy może zostać nadany wyłącznie Użytkownikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym także prowadząca tak zwaną działalność nierejestrową, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

4. Salon.pl po otrzymaniu wniosku o nadanie statusu Sprzedawcy dokonuje weryfikacji danych podanych przez Użytkownika poprzez ogólnodostępne rejestry. Salon.pl zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania kopii zaświadczeń lub innego urzędowego dokumentu z właściwych rejestrów potwierdzających dane Użytkownika podane przy Rejestracji. W przypadku odmowy przesłania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub stwierdzenia przez Salon.pl, że podane dane są nieprawdziwe, nierzetelne lub budzą wątpliwości Salon.pl uprawniony jest do odmowy nadania statusu Sprzedawcy.

5. Konto użytkownika, który złożył wniosek o nadanie statusu Sprzedawcy, po pozytywnej weryfikacji przez Salon.pl, zostanie w sposób wyraźny oznaczone w Serwisie jako konto Sprzedawcy.

6. Po przyznaniu przez Salon.pl statusu Sprzedawcy, Użytkownik obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych o numer rachunku bankowego.

7. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczania w Serwisie w ramach profilu Sprzedawcy informacji o obowiązujących w zawieranych przez niego Transakcjach procedurach reklamacji (rękojmia za wady) i zwrotów (odstąpienie od umowy), jak również wszelkie inne informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

8. Sprzedawca obowiązany jest również, niezwłocznie po zawarciu Transakcji, do przekazania Kupującemu wszystkich informacji, które zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, powinien przekazać Konsumentowi w przypadku umowy zawieranej na odległość, a także spełnić wobec Kupującego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w przypadku gdy przepisy te mają zastosowanie.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do akceptowania zapłaty za Transakcje przez Kupujących za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w Serwisie.§ 8 Dodawanie Ofert

1. Zamieszczenie Oferty w Serwisie wymaga:

 1. założenia Konta użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. nadania statusu Sprzedawcy zgodnie z procedurą opisaną w § 7 niniejszego Regulaminu.
 3. wypełnienia formularza służącego dodawaniu Ofert.

2. Dodanie Oferty wymaga uzupełnienia formularza o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe oraz przypisania Oferty do prawidłowej kategorii. W Ofercie Sprzedawca obowiązany jest zamieścić co najmniej informacje o przedmiocie Oferty, cenie oraz warunkach płatności i dostawy.

3. W czasie emisji Ofert Sprzedawca za pośrednictwem Konta użytkownika może dokonać modyfikacji Oferty oraz usunąć Ofertę, przy czym modyfikacja lub usunięcie nie dotyczy Kupujących, z którym zawarta została Transakcja.

4. Salon.pl nie ingeruje w treść dodawanych przez Sprzedawców Ofert. Salon.pl przysługuje jednak prawo wglądu do zamieszczonych w Serwisie Ofert. W przypadku powzięcia przez Salon.pl informacji stwarzających wątpliwości co do prawdziwości, wiarygodności, a także zgodności z prawem Oferty Salon.pl podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli Oferta naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Salon.pl uprawniony jest do usunięcia Oferty.

5. Za Oferty naruszające niniejszy Regulamin uważa się w szczególności Oferty zawierające treści:

 1. naruszające zasady współżycia społecznego, 2) obraźliwe, szkodliwe, nieprzyzwoite,
 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 3. wprowadzające w błąd,
 4. naruszające prawo, w tym prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

6. Sprzedawca samodzielnie ustala treść Oferty. Treść Oferty oraz załączone do niej zdjęcia powinny opisywać przedmiot Oferty w sposób jasny, precyzyjny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego, technicznego i parametrów przedmiotu Oferty, a także jego ceny i lokalizacji.

7. Zamieszczenie Oferty w Serwisie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania Transakcji, której Oferta dotyczy. Sprzedawca zobowiązany jest do zapewniania dostępności Produktów stanowiących przedmiot Oferty przez cały czas aktywności Oferty w Serwisie.

8. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej Oferty i gwarantuje, że informacje oraz zdjęcia zawarte w Ofercie zgodne są ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Salon.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich.

9. Przedmiotem Oferty różnych Sprzedawców mogą być te same Produkty. W związku z tym Produkty te mogą mieć różne ceny i warunki sprzedaży. Wybór określonego Sprzedawcy zależny jest wyłącznie od woli Kupującego.

10. Z chwilą dodania Oferty Sprzedawca udziela Salon.pl nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na Treść oferty w celu zamieszczenia Oferty lub jej elementów w Serwisie oraz w ramach Grupy Szafa.pl, w celu reklamowania i promowania działalności Serwisu, Salon.pl i Sprzedawców. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści oferty - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Treść oferty - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Treści oferty w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści oferty w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.

11. Licencja, o której mowa w ust. 10, obejmuje także tworzenie opracowań Treści oferty przez Salon.pl i korzystanie z tych opracowań w sposób w jaki Salon.pl uprawniony jest do korzystania z Treści oferty. Salon.pl upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencja).§ 9 Złożenie zamówienia przez Kupującego

1. Kupujący ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:

 1. złożenie zamówienia po wcześniejszej Rejestracji i założeniu Konta użytkownika
 2. złożenie zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

3. W ramach składania zamówienia Kupujący może dodać do „Koszyka” Produkty różnych Sprzedawców, w konsekwencji Kupujący może złożyć zamówienie i zawrzeć umowę sprzedaży z różnymi Sprzedawcami.

4. Klient posiadający Konto użytkownika, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy, metody płatności oraz adresu dostawy. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Użytkownik nieposiadający Konta użytkownika, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania danych oraz adresu, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana w Serwisie w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Kupującego zamówienia. Są to całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

8. Kupujący może składać zamówienia w Serwisie o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.§ 10 Transakcje

1. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem użytkownika wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia przez Sprzedawcę oferty Kupującego czyli zawarcia Transakcji.

3. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca obowiązany jest w ramach Konta użytkownika do zmiany statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”. w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o złożeniu zamówienia przez Kupującego. Na adres poczty elektronicznej Kupującego przesłana zostanie wówczas wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i stanowi moment zawarcia Transakcji.

4. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Kupującego, Sprzedawca obowiązany jest w ramach Konta użytkownika do zmiany statusu zamówienia na „Anulowane” w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o złożeniu zamówienia przez Kupującego. Na adres poczty elektronicznej Kupującego przesłana zostanie wówczas wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Kupującego i anulowaniu zamówienia.

5. Zamieszczenie Oferty w Serwisie jest bezpłatne. Usługodawca pobiera prowizję od sprzedaży w wysokości 15% lub 20% od wartości brutto Transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu. Szczegóły dotyczące wysokości prowizji:

Miesięczna wartość sprzedaży brutto Wysokość prowizji
do 49 999 zł 20%
powyżej 49 999 zł 15%

6. Prowizja nie dotyczy kosztów wysyłki.

7. Serwis nie pobiera prowizji przez pierwszy miesiąc od momentu rejestracji nowego sprzedawcy. Po upływie miesiąca, rozpocznie się naliczanie prowizji od każdej transakcji.

8. Prowizja płatna jest przez Użytkownika będącego Sprzedawcą.

9. Prowizja płatna będzie na podstawie wystawionej przez Salon.pl na rzecz Sprzedawcy faktury VAT. Sposób i termin płatności wskazany przez Salon.pl na fakturze VAT jest dla Sprzedawcy wiążący.

10. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Salon.pl pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego i obejmować będzie prowizję od wszystkich Transakcji zawartych w poprzednim Okresie rozliczeniowym. Faktura VAT niezwłocznie po jej wystawieniu dostępna będzie dla Sprzedawcy w ramach Konta użytkownika. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej. 

11. W przypadku złożenia przez Kupującego Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca uprawniony jest do przesłania Salon.pl potwierdzenia dokonania zwrotu należności na rzecz Kupującego, co jest podstawą do pomniejszenia należnej Salon.pl prowizji za następny Okres rozliczeniowy o kwotę prowizji naliczonej z tytułu Transakcji co do której Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a Sprzedawca dokonał zwrotu należności na rzecz Kupującego. W przypadku, gdyby w następnym okresie rozliczeniowym brak było podstaw do pomniejszenia o tę kwotę zobowiązania Sprzedawcy pomniejszenie to nastąpi w pierwszym okresie, w którym będzie to możliwe. Bezpośredni zwrot różnicy na rzecz Sprzedawcy nastąpi wyłącznie, gdyby utracił on status Sprzedawcy w Serwisie.

12. Sprzedawca obowiązany jest za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta użytkownika (formularz integracyjny) do zintegrowania swojego konta w Salon.pl z serwisem Operatora płatności i dokonać weryfikacji, zgodnie z wymogami Operatora płatności i instrukcją integracji otrzymaną od Salon.pl. Wpłaty od Kupujących należne Sprzedawcy z tytułu Transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu, księgowane będą na subkoncie Sprzedawcy w ramach usługi płatniczej świadczonej przez Operatora płatności, skąd Sprzedawca będzie mógł dokonać ich wypłaty na podany w formularzu integracyjnym rachunek bankowy.

13. Sprzedawca upoważnia Salon.pl do udzielenia upoważnienia Operatorowi płatności do przyjmowania środków pieniężnych od Kupujących należnych Sprzedawcy z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za Transakcje zawarte za pośrednictwem Serwisu, za pośrednictwem instytucji pośredniczącej, w celu przekazania ich Sprzedawcy.§ 11 Dostawa i płatność

1. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia gotówką (za pobraniem) w momencie odbioru Produktów, jak również za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie PayByLink. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności.

2. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

3. Kupujący dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych w Serwisie w formularzu składania zamówienia. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub powiązany z Kontem użytkownika.

4. Koszty dostarczenia Produktów, które oprócz ceny za Produkt ponosi Kupujący, są podawanie na stronie w Serwisie przy składaniu zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów od różnych Sprzedawców Kupujący obowiązany jest ponieść koszty dostarczenia Produktu od każdego ze Sprzedawców, zgodnie z opcjami i kosztami dostawy obowiązującymi u danego Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do zgodnego z przepisami prawa podatkowego udokumentowania zawartej Transakcji i doręczenie Kupującemu paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od tego, który z tych dokumentów będzie wymagany przez przepisy do udokumentowania danej Transakcji.§ 12 Odstąpienie od umowy zawartej ze Sprzedawcą

1. Kupujący będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł ze Sprzedawcą na odległość umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest jednak obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. W razie odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.

8. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Kupujący.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.§ 13 Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej i gwarancja

1. Sprzedawcy obowiązani są do dostarczenia Kupującym rzeczy bez wad. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady rzeczy sprzedanej określane są przez Sprzedawców, z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

2. Salon.pl nie udziela w żadnym zakresie gwarancji na Produkty. Jeżeli na dany Produkt udzielona została gwarancja odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi gwarant na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, przekazanej Kupującemu przez Sprzedawcę wraz z Produktem.

3. Reklamacje należy kierować bezpośrednio do Sprzedawców, a w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji bezpośrednio do podmiotu, który jej udzielił (gwarant). Informacje o procedurach reklamacyjnych obowiązujących u Sprzedawców znajdują się na ich profilach w Serwisie.§ 14 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie go na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu, poprzez jego opuszczenie oraz bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika Konta użytkownika.

4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne lub przez Regulamin, Salon.pl w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia może:

 1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta poprzez jego zablokowanie,
 3. rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika.

5. Użytkownik, będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł Salon.pl umowę na odległość o świadczenie usług drogą elektroniczną (Rejestracja Konta użytkownika), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy (Rejestracja Konta użytkownika). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Salon.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

8. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy z Salon.pl Użytkownik może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.§ 15 Opinie

1. Użytkownik uprawniony jest do wystawienia opinii dotyczącej Produktu. Dodanie opinii wymaga uzupełnienia formularza dostępnego na stronie Produktu o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe.

2. Salon.pl nie ingeruje w treść dodawanych przez Użytkowników opinii. Salon.pl przysługuje jednak prawo wglądu do zamieszczonych w Serwisie opinii. W przypadku powzięcia przez Salon.pl wątpliwości co do prawdziwości, wiarygodności, a także zgodności z prawem lub zasadami współżycia społecznego, opinii, Salon.pl podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli opinia naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejszy Regulamin Salon.pl uprawniony jest do usunięcia opinii.

3. Użytkownik oświadcza, że informacje oraz zdjęcia zawarte w opinii zgodne są ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Salon.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Użytkownik uprawniony jest do dodania do opinii zdjęcia przedstawiającego Produkt. Użytkownik dodając do opinii zdjęcie oświadcza, że jest uprawniony do jego zamieszczenia w Serwisie i udostępnienia nieograniczonemu kręgowi osób.

5. Z chwilą dodania opinii Użytkownik udziela Salon.pl nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej uprawniającej do udzielania dalszych licencji (sublicencja) na materiały załączone do opinii w celu zamieszczenia opinii lub jej elementów w Serwisie. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści opinii - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono treść opinii - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania treści opinii w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści oferty w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.

6. Salon.pl informuje, że Serwis nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania treści i materiałów stanowiących przedmiot opinii, dlatego Salon.pl nie gwarantuje ich dostępności przez cały czas funkcjonowania Serwisu.§ 16 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik, będący Konsumentem, uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Użytkownikowi, będącemu Przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w funkcjonowaniu Serwisu.

3. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@Salon.pl lub pisemnie na adres: Butik.pl Sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa.

4. Salon.pl rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach.

5. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Serwisu wynikły z przyczyn leżących po stronie Salon.pl, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe takie ustalenie, Salon.pl wskaże te inne przyczyny.§ 17 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Salon.pl prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Salon.pl nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.

2. Salon.pl jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu, w celu przeprowadzenia ich naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników. W przypadku całkowitego wyłączenia ich funkcjonowania Salon.pl zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika.

3. Salon.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
 2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników umów związanych z zawarciem Transakcji za pośrednictwem Serwisu;
 3. jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów i usług oferowanych przez Sprzedawców w Ofertach;
 4. szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem Konta, w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 5. szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostępu do Serwisu, będące następstwem siły wyższej;
 6. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem, sieci telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, należącego do Użytkownika, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu.

4. Wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami Salon.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Salon.pl z winy umyślnej.§ 18 Dane osobowe

1. Salon.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://Salon.pl/content/2-polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

2. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie innym Użytkownikom wyłącznie w celu zawarcia i wykonania Transakcji. W momencie przekazania danych osobowych Kupującego Sprzedawcy, Sprzedawca staje się ich samodzielnym administratorem.

3. Dane osobowe Kupujących otrzymane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją Transakcji. Zabronione jest wykorzystywanie tych danych przez Sprzedawcę w jakikolwiek sposób, który dotyczy jego działalności prowadzonej poza Serwisem, w tym w szczególności składania propozycji sprzedaży Produktów z pominięciem Serwisu.§ 19 Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3. O dokonanej zmianie Regulaminu Salon.pl poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

4. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.

5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Salon.pl a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Salon.pl a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Salon.pl.

8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia sporu poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego; mediację; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; zwrócenie się do Federacji Konsumentów. Konsument ma możliwość również skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego Salon.pl
 2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej

Załącznik nr 1

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego Salon.pl


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy załącznik określa prawa i obowiązki Kupujących oraz Salon.pl w ramach Transakcji zawieranych za pośrednictwem Serwisu, w których Salon.pl jest Sprzedawcą. Produkty co do których Salon.pl jest Sprzedawcą zawierają w swym opisie wyraźną informację, że podmiotem z którym zawierana jest Transakcja jest Salon.pl.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. W przypadku sprzeczności postanowień załącznika z postanowieniami Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w załączniku.

3. Niniejszy załącznik wraz z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Salon.pl Kupujący może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z możliwości negocjacji, niniejszy załącznik wraz z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Salon.pl do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.§ 2 Zamówienie

1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Salon.pl przez Kupującego.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem użytkownika wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie zamówienia przez Salon.pl. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Kupującego czyli zawarcia umowy sprzedaży.

4. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Salon.pl prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Salon.pl o przyjęciu oferty Kupującego i stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli Salon.pl nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Kupującego, wówczas prześle do niego na adres poczty elektronicznej wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Kupującego i anulowaniu zamówienia. Salon.pl zobowiązuje się do przekazania Kupującemu informacji o anulowaniu zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego złożeniu.

5. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Salon.pl przesyła Kupującemu załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji.§ 3 Dostawa

1. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Salon.pl przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Kupującego.

2. Kupujący będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

3. Zaleca się, aby Kupujący będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się z Salon.pl.

4. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami jeżeli Salon.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Salon.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przesłanego przez Salon.pl wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. W razie odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres Salon.pl.

8. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Kupujący.

9. Salon.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Salon.pl.

10. Salon.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.§ 4 Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

1. Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Wobec Kupującego będącego Konsumentem Salon.pl ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego będącego Konsumentem pisemnie lub drogą mailową na adres Salon.pl.

4. Składając reklamację Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

 1. imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
 2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
 3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

6. Salon.pl ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Salon.pl w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą mailową.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Salon.pl wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Salon.pl wskaże Kupującemu podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

9. Salon.pl nie jest producentem Produktów i nie udziela na nie gwarancji. Jeżeli na dany produkt udzielona została gwarancja odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi gwarant na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczeni usługi elektronicznej

Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest tutaj